web analytics

PROVICTIM Projekt
18Sze/12Off

Miként látják a jelenleg kialakult helyzetet?

"Érdekelne az, hogy miként látják a jelenleg kialakult helyzetet a családon belüli erőszakkal kapcsolatban? Megyénkben milyen a helyzet? Tényleg igaz, hogy minden máodik családban elősfordulmoncler deutschland online ilyen eset? Csak mert sok ismerősöm van, és náluk nem fordul elő ilyesmi! Nem túlzás ez egy kicsit?"-tempi

Kedves Érdeklődő!

Mindenekelőtt annyit leszögezek, hogy nem kívánunk politikai vitákban állást foglalni. A családon belüli erőszakkal kapcsolatban nincs kialakult helyzet; a jelenség jelen van, volt és sajnos, még hosszú ideig lesz is. Ami a sajtóban folyik e körül, ahhoz nem goosenorge
kívánunk hozzászólni, az áldozatsegítő szolgálat feladata nem a jogalkotás, nem annak befolyásolása, hanem a jogszabályok végrehajtása, végrehajtatása, és ezen keretek között az áldozatok maximális segítése.

Ugyanakkor véleményünk szerint a családon belüli erőszak elleni harchoz a jelenlegi Büntető Törvénykönyvbeli tényállások (pl. személy elleni bűncselekmények) körében is találunk megoldást. A probléma a jogalkalmazás oldalán van. Üdvözlendő viszont, ha a jogalkotó olyan speciális tényállást hoz létre, ami kifejezetten az ilyen cselekményeket rendeli büntetni.

Az, hogy megyénkben milyen a helyzet, a Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Szolgálat adatai alapján nem írható le teljesen. Ez az a bűncselekményi kör, ahol szinte a legnagyobb a látencia, tehát a napvilágra nem került esetek száma. Itt fordul elő leggyakrabban, hogy az áldozat nem tesz büntetőjogi lépést a saját bántalmazása megakadályozására. Ezek az ügyek tehát nagy számban nem jelennek meg a rendőrségi, ügyészségi, bírósági statisztikában. (Bántalmazás alatt természetesen nem csak a fizikai erőszakot értem!)

Néhány adattal szolgálhatunk, előbb azonban a számok megértéséhez hadd adjak jogszabályi magyarázatot!

Az áldozatsegítő szolgálat része a jelzőrendszernek. Három jogszabály is rendelkezik erről.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) alapján az áldozatsegítő szolgálat köteles jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, továbbá hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény előírja, hogy az áldozatsegítő szolgálat abban az esetben, ha munkája során kiskorú veszélyeztetettségéről szerez tudomást, haladéktalanul jelzi azt a kiskorú tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak.

A hozzátartozók közötti erőszak miatt Canada Goose Dame alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény alapján az áldozatsegítő szolgálatok hozzátartozók közötti erőszak veszélyének észlelésekor a kijelölt családvédelmi koordinációs szerv, azaz a gyámhivatalok irányába teszik meg kötelező jelzésüket.

 

2010.

2011.

2012.

(január-július)

Kiskorú veszélyeztetettsége miatt megtett jelzések

23

22

29

Hozzátartozók közötti erőszak miatt tett jelzések száma

23

34

44

Az áldozatsegítő szolgálat valamennyi esetben megtette a jelzést akkor, ha a jogszabályokban foglalt feltételek fennálltak, hiszen egyik törvény sem tűr kivételt, vagy engedi mellőzni a jelzés megtételét. Tudni kell azt, hogy kiskorú veszélyeztetettsége családon belüli erőszakon kívül is előfordulhat, ezért az abban a sorban található számok sem egyértelműen adnak választ a ?mi a helyzet megyénkben?? kérdésre. Meg kell továbbá jegyezni, hogy az áldozatsegítő szolgálatnak nincs illetékességi területe, azaz bármelyik megyei szolgálathoz bármely illetőségű áldozat fordulhat attól függetlenül, hogy hol történt a bűncselekmény. Ennek megfelelően a fenti táblázat sem csak a megyén belül áldozatokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

Látható, hogy a tendencia növekszik, ugyanakkor a számainkból talán elsőre az tűnik ki, hogy nagyságrendileg nem nagy problémáról van szó. De sajnos, jobb, ha ezzel a tévhittel mindenki leszámol!

A Kolléganő válaszához csatlakozva tájékoztatom a következőkről: az elmúlt évek bűnügyi statisztikáinak tükrében a hozzátartozók közötti erőszakhoz köthető bűncselekmények országos viszonylatban csökkenő tendenciát mutatnak, míg Komárom-Esztergom megyében látványos a növekedés ezen a területen. Ez a jelenség akár ijesztő is lehet és aggodalomra adhat okot, áldozatsegítőként azonban pozitívumként értékelem, hogy mindez egyben azt is jelenti, hogy erőfeszítéseinknek köszönhetően egyre több ilyen jellegű bűncselekmény válik ismertté megyénkben.

A magam részéről örülök annak, hogy az Ön ismeretségi körében élők nem küzdenek hasonló problémákkal, azonban kérem, szívlelje meg a Kolléganő által írtakat, miszerint ez az a jelenség, ahol talán a legnagyobb a látencia. Tekintettel arra, hogy a hozzátartozók közötti erőszakos cselekmények az esetek legnagyobb részében nem az ismerősök jelenlétében, hanem a ?négy fal között? zajlanak, nem tudhatjuk pontosan, hogy mely, a környezetünkben élő családok lehetnek érintettek. Fenitek miatt azt, hogy minden második családban előfordulna ilyen eset, nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni. Úgy gondolom azonban, hogy az is elfogadhatatlan, ha nem moncler deutschland vertrieb minden második, ?csak? minden ötödik vagy nyolcadik családban fordul elő egymás fizikai bántalmazása, lelki terrorizálása, zaklatása, megalázása.  Addig pedig, amíg heti, sőt, lassan napi rendszerességgel találkozunk családon belül bántalmazott ügyfelekkel, lelkileg terrorizált idős emberekkel, az otthonukban félelemben élő édesanyákkal vagy éppen az onnan elmenekülni kényszerülő gyermekekkel, úgy vélem nem esünk semmilyen túlzásba akkor, amikor szeretnénk felhívni a figyelmet a jelenség súlyára.

10Sze/121

Az élettársam rettegésben tart

"Segítségüket szeretném kérni!!! Az élettársam rettegésben tart. Nem tehetek semmit az engedélye és tudta nélkül. Zsarol, hogy földönfutóvá tesz, ha ellent merek neki mondani. Mit  tehetek??? Bántani még nem bántott, de úgy érzem egy "időzített bombán" ülök. Várom Moncler Jacke válaszukat, és szeretnék névtelen maradni." - bumbi

Kedves bumbi!

Az első javaslatunk az, hogy ha tud, költözzön el. Nem árulta el, hogy van-e saját jövedelme, amiből esetleg önállóan tudna életet kezdeni. Ugyanis goosenorge
elsődleges megoldást a bántalmazótól való elkülönülés jelenthet.

Fontos lenne tudni, hogy mivel tartja Önt rettegésben.

Van közös gyermekük, és azt mondja, hogy elveszi Öntől? Amennyiben igen, és sikerülne elmenni a bántalmazótól, azonnal gyermekelhelyezés iránti keresetet kellene benyújtani az illetékes bíróságra (alperes lakóhelye vagydumpsoon exam a gyermek lakóhelye szerint). A keresetben célszerű lenne kérni a gyermek(ek) ideiglenes hatályú elhelyezését és a kapcsolattartás szabályozását, ugyanis amíg ez nem történik meg, a szülőknek ugyanannyi joguk van a gyermek elvitelére.

Zsarolja, hogy földönfutóvá teszi. Ezek szerint az ingatlan, amiben élnek, nem az Ön tulajdona? Amennyiben valóban nem, igen kevés az esélye, hogy ezt nem fogja moncler deutschland sale megtenni, még akkor is, ha Ön oda van bejelentve. Amennyiben Önnek tulajdonrésze van az ingatlanban, bíróságtól kérheti a közös tulajdon megszüntetését. Ezen túlmenően a
It exam pdf lakáshasználat pontos rendezését is lehet kérni. Ugyanakkor véleményünk szerint bántalmazó kapcsolat esetén a további együttélés még a lakáshasználat jogerős szabályozásával sem jelent megoldást.

Az élettársi vagyonközösség megosztását is bíróságtól kell kérni.

Tudnia kell, hogy amennyiben esetleg Önt a goosenorge.no bántalmazó például személy elleni erőszakos cselekmény elkövetésével fenyegeti, ezzel a zaklatás vétségét valósítja meg. Emiatt a feljelentést a bűncselekmény elkövetése szerint illetékes rendőrkapitányságon teheti meg. Ha esetleg mégis fizikai bántalmazás történik, könnyű testi sértés miatt magánindítvánnyal a bíróságon élhet. Ez az eljárás illetékköteles és hozzá előzetesen látlelet felvétele szükséges, amiért szintén fizetni kell.

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásrólszóló 2009/LXII. tv. szerint hozzátartozók közötti erőszaknak minősül

  • a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység,
  • a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás

Amennyiben egy esetleg rendőri intézkedés során az eljáró hatóság hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észleli, ideiglenes megelőző távoltartást rendelhet el legfeljebb 72 órára. Továbbá a bántalmazott életvitelszerű tartózkodási helye szerinti helyi bíróságtól a megelőző távoltartást lehet kérni. Mindkét esetben a távoltartást akkor rendelik el, ha a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni.

Fenyegetés, fizikai bántalmazás vagy ennek közvetlen veszélye esetén minden esetben próbálja hívni a 107-es rendőrségi számot, kérje a szomszédok segítségét.

Úgy látjuk, nem napi 24 órás felügyelet alatt áll, hiszen szerencsére legalább arra volt módja, hogy honlapunkat felkeresse. Bántalmazottak részére információkat talál még a http://www.bantalmazas.hu/ honlapon; az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20 telefonszámon. Amennyiben Ön bántalmazott nő, a http://nane.hu/ oldalon szintén segítségre lelhet; a NANE segélyvonala: 06-80-505-101.

Felhívom figyelmét, hogy az itt közölt válasz az Ön helyzetének teljes ismerete nélkül nem terjedt ki mindenre. Kérjük, hogy keresse meg az Önhöz legközelebbi áldozatsegítő szolgálatot telefonon vagy még inkább személyesen egy elbeszélgetés erejéig, ahol valamennyi részletre kiterjedően tudunk a problémájával foglalkozni. Az áldozatsegítő szolgálattól nem csak a konkrét teendőkről és jogi lehetőségekről kaphat tájékoztatást, hanem egyéb támogatásban is részesülhet, továbbá a jogi segítségnyújtó szolgálat közreműködésével ügyvédi segítséget vehet igénybe. Mindkét szolgálat a hatályos jogszabályi keretek között a legmagasabb fogú diszkrécióval kezel minden egyes ügyet.

 

Kulcsszó: 1 vélemény